TY NGẬM BIBS DELUXE CHO BÉ 0-3 TUỔI tặng hộp đựng ty

Mã sản phẩm: BBTNBDL | Thương hiệu: BIBS
225.000₫ 280.000₫
Màu
2 blush
50 blossom
54 pink plum
29 ruby
1 ivory
5 vanilla
24 darkoak
41 peach summer
26 peach
30 mustard
42 sunshine
51 meadow
27 sage
48 olive
35 sand
9 cloud
18 baby blue
53 nordicmin
34 tiffanny
28 blush night
36 vanilla night
44 sage night
46 cloud night
31 petro𝐂𝐚́𝐜 𝐦𝐞̣ đ𝐚̃ 𝐪𝐮𝐚́ 𝐪𝐮𝐞𝐧 𝐭𝐡𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐭𝐢 𝐠𝐢𝐚̉ 𝐁𝐢𝐛𝐬 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐫𝐬 𝐝𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐥𝐚̀ 𝐭𝐢 𝐠𝐢𝐚̉ 𝐪𝐮𝐨̂́𝐜 𝐝𝐚̂𝐧 𝐛𝐨̛̉𝐢 𝐬𝐮̛̣ 𝐧𝐡𝐞̣, 𝐧𝐮́𝐦 𝐜𝐚𝐨 𝐬𝐮 𝐦𝐞̂̀𝐦.
𝐍𝐚𝐲 𝐡𝐚̃𝐧𝐠 𝐬𝐱 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝟏 𝐝𝐨̀𝐧𝐠 𝐭𝐢 𝐠𝐢𝐚̉ 𝐧𝐮̛̃𝐚 : #𝐁𝐢𝐛𝐬_𝐝𝐞_𝐥𝐮𝐱 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐝𝐨̀𝐧𝐠 𝐭𝐢 𝐠𝐢𝐚̉ 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐠𝐢𝐮̛̃ 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 đ𝐨̣̂ 𝐧𝐡𝐞̣ 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚𝐲 𝐯𝐚̀𝐨 đ𝐨́ 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐮́𝐦 𝐬𝐢𝐥𝐢𝐜𝐨𝐧.

𝐏𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐧𝐮́𝐦 𝐜𝐮̉𝐚 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝐭𝐢 𝐧𝐚̀𝐲 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐥𝐚̀𝐦 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐬𝐢𝐥𝐢𝐜𝐨𝐧 – đ𝐚̂𝐲 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐜𝐚𝐨 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐯𝐚̀ 𝐚𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐛𝐚̣̂𝐜 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐧𝐚𝐲, đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐜𝐚̉ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐲 𝐭𝐞̂́, 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮̛́𝐚 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 đ𝐨̣̂𝐜 𝐡𝐚̣𝐢 𝐧𝐚̀𝐨 𝐧𝐞̂𝐧 𝐦𝐞̣ 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐲𝐞̂𝐧 𝐭𝐚̂𝐦 𝐯𝐞̂̀ đ𝐨̣̂ 𝐚𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐭𝐚̣𝐨 𝐧𝐚̀𝐲.

𝐕𝐨̛́𝐢 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐧𝐚̀𝐲 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐯𝐞̣̂ 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐮̉𝐚 𝐦𝐞̣ 𝐬𝐞̃ 𝐝𝐞̂̃ 𝐝𝐚̀𝐧𝐠 𝐡𝐨̛𝐧 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮, 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐦𝐮̀𝐢 𝐧𝐞̂𝐧 𝐛𝐞́ 𝐬𝐞̃ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐚̉𝐦 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 𝐤𝐡𝐨́ 𝐜𝐡𝐢̣𝐮. 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂́, 𝐧𝐮́𝐦 𝐭𝐢 𝐬𝐢𝐥𝐢𝐜𝐨𝐧𝐞 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐢̣ 𝐥𝐚̆̀𝐧 𝐤𝐡𝐢 𝐜𝐚̆́𝐧 𝐯𝐚̀ đ𝐨̣̂ đ𝐚̀𝐧 𝐡𝐨̂̀𝐢 𝐠𝐚̂̀𝐧 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐜𝐚𝐨 𝐬𝐮 𝐥𝐚𝐭𝐞𝐱.

𝐍𝐮́𝐦 𝐭𝐢 𝐬𝐢𝐥𝐢𝐜𝐨𝐧𝐞 𝐜𝐨́ 𝐮̛𝐮 đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐥𝐚̀ 𝐬𝐢𝐞̂𝐮 𝐛𝐞̂̀𝐧, 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐦𝐚̀𝐮 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐦𝐮̀𝐢, 𝐢́𝐭 𝐛𝐢̣ 𝐛𝐢𝐞̂́𝐧 𝐝𝐚̣𝐧𝐠 𝐤𝐞̂̉ 𝐜𝐚̉ 𝐨̛̉ 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐭 đ𝐨̣̂ 𝐜𝐚𝐨, 𝐢́𝐭 𝐜𝐨 𝐠𝐢𝐚̃𝐧, đ𝐨̣̂ 𝐦𝐞̂̀𝐦 𝐯𝐮̛̀𝐚 𝐯𝐚̣̆𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐞́ 𝐯𝐚̣̂𝐧 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐜𝐨̛ 𝐡𝐚̀𝐦.

𝐍𝐮́𝐦 𝐭𝐢 𝐬𝐢𝐥𝐢𝐜𝐨𝐧𝐞 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐤𝐡𝐚̉ 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐚̆́𝐜 𝐩𝐡𝐮̣𝐜 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛𝐨̛̣𝐜 đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐜𝐮̉𝐚 𝐧𝐮́𝐦 𝐭𝐢 𝐜𝐚𝐨 𝐬𝐮 𝐥𝐚̣𝐢 𝐚𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐮𝐲𝐞̣̂𝐭 đ𝐨̂́𝐢 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐬𝐨̛ 𝐬𝐢𝐧𝐡.

𝐁𝐢𝐛𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐮𝐱 𝐜𝐨́ 𝐛𝐚̂̀𝐮 𝐠𝐚̂̀𝐧 𝐠𝐢𝐨̂́𝐧𝐠 𝐯𝐮́ 𝐦𝐞̣ 𝐯𝐚̀ 𝐝𝐮𝐲 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝟏 𝐬𝐢𝐳𝐞 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐞́ 𝐭𝐮̛̀ 𝐬𝐨̛ 𝐬𝐢𝐧𝐡 đ𝐞̂́𝐧 𝟑𝟔 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠.

Đ𝐞̂́ 𝐤𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐨̀𝐧 𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐫𝐚 𝐱𝐚 𝐤𝐡𝐮𝐨̂𝐧 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐜𝐮̉𝐚 𝐞𝐦 𝐛𝐞́. Đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐧𝐚̀𝐲 đ𝐚̉𝐦 𝐛𝐚̉𝐨 𝐜𝐮𝐧𝐠 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐢́ 𝐜𝐡𝐨 𝐥𝐚̀𝐧 𝐝𝐚 𝐧𝐡𝐚̣𝐲 𝐜𝐚̉𝐦 𝐨̛̉ 𝐯𝐮̀𝐧𝐠 𝐦𝐢𝐞̣̂𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐠𝐢𝐚̉𝐦 𝐤𝐢́𝐜𝐡 𝐮̛́𝐧𝐠.

𝐁𝐢𝐛𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐮𝐱 𝐜𝐨́ 𝟑𝟏 𝐦𝐚̀𝐮, 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 đ𝐨́ 𝟒 𝐦𝐚̀𝐮 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧.
𝐌𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐚́𝐜 𝐦𝐞̣ 𝐥𝐮̛̣𝐚 𝐜𝐡𝐨̣𝐧.

𝐓𝐢 𝐁𝐢𝐛𝐬 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐤𝐡𝐚̂̉𝐮 chính hãng từ Đan Mạch. Phân phối tại Việt Nam

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

Tốt cho mẹ và bé

THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

Carter, Farlin, Combi, Chicco.

GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

Thanh toán khi nhận hàng

HOÀN TRẢ SẢN PHẨM

HOÀN TRẢ SẢN PHẨM

Đổi trả trong 7 ngày

Hotline 0867525787